Team

Team leaders

Prof. Evgeny V. Glushkov

Prof. Natalia V. Glushkova

Researchers

Dr. Mikhail V. Golub

Dr. Sergey I. Fomenko

Dr. Artem A. Eremin

Dr. Olga V. Doroshenko

Dr. Alisa N. Shpak

Dr. Aleksandr A. Evdokimov

Olga A. Miakisheva

PhD students

Mikhail V. Vareldzhan

Oleg I. Novikov

Sofia A. Glinkova

Students

Ilya A. Bareiko

Dmitry Pasko

Svetlana Yu. Gurinovich